Dotacje dla mikro i małych firm

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =
obraz1-1597923542
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi ogłosiło nabór w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 6 października 2020 r., a kończy 12 października 2020 r. o godz. 16.00.
Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora wniosków w systemie informatycznym IP w ramach naboru nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-072/20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Nabór skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw.

W ramach naboru nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Nabór obejmuje typy projektów: wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach naboru wynosi 100%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących naboru udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

____________
Baner: wsparcie na utrzymania działalności dotkniętych skutkami COVID-19
← powrót