Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

Zamkowa - Wspólna - Starowarszawska - Pereca Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =
PSAG
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,3077 ha, obszar należący do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, z preferencyjną stawką dzierżawy gruntu - 10 groszy za m2. 
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia położona jest w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej – stanowi teren zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia, wpisanego do rejestru zabytków.
W związku z powyższym, nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r.,  poz. 840). Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa m.in. obowiązek opieki nad zabytkiem i korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela lub posiadacza jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a prowadzenie przy zabytku działań określonych w art. 36 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków prace ziemne na terenie przedmiotowej nieruchomości powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Prowadzenie badań archeologicznych w postaci nadzoru wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto wszelkie działania prowadzone na przedmiotowej nieruchomości powinny być zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wszelkie planowane prace na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wymagają uzyskania zgody Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszystkie budynki znajdujące się w ramach przedmiotowego obszaru, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną znajdują się w złym bądź niezadawalającym stanie technicznym, a ich remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 5MŚ – zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska.

Teren Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - preferencyjna stawka dzierżawy - 0,10 zl/m2 m-cznie. Okres dzierżawy - 10 lat.

KONTAKT: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl, tel. 447321852, 44 7321875

Załączniki artykułu

ogł Zamkowa (Pobrań: 5)
← powrót