Wykaz nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =
Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego, księga wieczysta PT1P/00000916/0.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 23 jako działka numer 94/1 o powierzchni 0,0560 ha.
 
3. Wyżej wymieniona działka nie jest zabudowana, stanowi teren niezagospodarowany, usytuowany pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność różnych podmiotów: osób fizycznych, Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 
Nieruchomość porośnięta jest samosiewami drzew i krzewów, których ochronę reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późniejszymi zmianami). Usunięcie drzew mogących ewentualnie kolidować z planowanym zagospodarowaniem terenu (w przypadku braku innych rozwiązań alternatywnych), wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu, wydawanego na wniosek posiadacza nieruchomości.
Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późniejszymi zmianami).
 
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętym Uchwałą Nr XLIX/624/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. poz. 2353) działka numer 94/1 położona jest w jednostce urbanistycznej 1MŚ - zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Cena nieruchomości położonej  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego wynosi: 150.000,00 zł.
 
6. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów
i usług, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży – obecnie 23%.
Cena nieruchomości (brutto) osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
7. Sprzedaż działki odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego. W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych do zbywanej działki numer 94/1, tj.: właściciele działek numer: 93, 94/2, 89/21,89/12, 391/1,391/2,391/3 i 391/4 obręb 23.
 
10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 28 września 2022 r. do dnia 18 października 2022 r.
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej   ww.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
11. Działka numer 94 obręb 23 nabyta została od osób fizycznych do zasobu gminy Miasto Piotrków Trybunalski na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 31 maja 1996 r. za Rep. ”A” Nr 5991/96. Następnie przedmiotowa działka uległa podziałowi geodezyjnemu na podstawie decyzji znak: IMG.74301-35/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r., w wyniku którego powstała działka numer 94/1 o powierzchni 0,0560 ha.
 
Z uwagi na podaną wyżej podstawę nabycia, przy sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym wykazem nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami), regulujący kwestie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót