Kliknij, by dodać tytułWykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej/Wroniej

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej/Wroniej
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej/Wroniej. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 42, jako działka nr 38 o pow. 3,1012 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00102503/7.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.
 
4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego wnioskowana działka położona jest w terenach R -  grunty rolne, K – tereny układu komunikacyjnego.
 
5. Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się działkę stanowiącą nieruchomość opisaną w pkt 2 z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi  1.589,90 zł rocznie.
Klasa IIIb – 1,4674 ha x 599,34 zł/ha = 879,47 zł
Klasa IVa – 0,9933 ha x 481,16 zł/ha = 477,94 zł
Klasa IVb – 0,6405 ha x 362,98 zł/ha = 232,49 zł
 
Czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT, zostanie on doliczony do wysokości czynszu.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto  określonego w pkt 6.
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 29.09.2022 r. do dnia 20.10.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
z up. I Zastępca Prezydenta Miasta
 
(-) Andrzej Kacperek
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
← powrót