Wykaz lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku położonym przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 1 =
Link
5 + 1 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku położonym przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 345 Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 09 2022 roku
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku położonym przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 
1.Lokal mieszkalny nr 32 znajduje się w budynku na nieruchomości położonej przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 20 jako działki nr 162/30, 162/31 o łącznej pow. 0,1751 ha.
Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00048953/9.
 
2.Ww. lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 35,26 m2.
Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi: 3526/323000 części.
 
3.Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.
 
4.Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w prawie własności gruntu.
 
5.Cena nieruchomości lokalowej wynosi: 141.610,00 zł, w tym:
- cena lokalu wynosi:  134.428,00 zł
- cena ułamkowej części gruntu wynosi: 7.182,00 zł.
 
6.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu.
 
7.Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 30 09 2022 r. do dnia 21 10 2022 r.
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
8.Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót