Wykaz lokalu mieszkalnego nr 52 w budynku przy ul. Wysokiej 40/42 w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 52 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 
Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 389
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 04-11-2022 roku
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 52 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 
  1. Lokal mieszkalny nr 52 znajduje się w budynku na nieruchomości położonej przy ul. Wysokiej 40/42 w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 14, jako działka nr 458/1, 458/2, 458/3, 457/8, 457/9, 457/10, 457/11 o pow. 0,5750 ha. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00027729/7 i PT1P/00055757/7.
 
  1. Ww. lokal mieszkalny składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 57,39 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi: 5739/428650 części.
 
  1. Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.
 
  1. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w prawie własności gruntu.
 
  1. Cena nieruchomości lokalowej wynosi:  244 228,00 zł, w tym:
- cena lokalu wynosi:  215 300,00 zł
- cena ułamkowej części gruntu wynosi: 28 928,00 zł.
 
  1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu.
 
  1. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 08 listopada 2022 r. do dnia 29 listopada 2022 r.
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
  1. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Adam Karzewnik
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót