Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej/Mechanicznej

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej/Mechanicznej
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej/Mechanicznej. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 36, jako działka nr 76/1 o pow. 31 m2 oraz działka nr 76/2 o pow. 689 m2. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00103040/0.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.
 
4. Zgodnie ze zmianą miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim działki nr 76/1 i 76/2 obr. 36 położone są w terenie MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
5. Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się działkę nr 76/1 i 76/2 o łącznej powierzchni 720 m2, stanowiące nieruchomości opisanej w pkt 2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi 1.260,00 zł + podatek VAT wg obowiązującej stawki (obecnie 23%) tj. łącznie 1.549,80 zł brutto rocznie
- stawka czynszu dzierżawnego na ogródek przydomowy – zieleń: 1,75 zł/m2 + 23%VAT
720 m2 x 1,75 zł/m2 = 1.260,00 zł + 23%VAT = 1.549,80 zł
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt 6.
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2022 r. do dnia 17.10.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
(-) Krzysztof Chojniak
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
← powrót