Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gościnnej 16

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gościnnej 16
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gościnnej 16. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 11, jako działki nr 176 o pow. 0,8712 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00073927/2.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.
 
4.Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działka nr 176 obr. 11 położona jest w terenie RM – zabudowa zagrodowa oraz R – grunty rolne.
 
5. Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się działki o pow. 0,8712 ha stanowiącą nieruchomość opisaną w pkt 2 z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi  204,95 zł rocznie.
Klasa IVa – 0,1527 ha x 481,16 zł = 73,47 zł
Klasa IVb – 0,0524 ha x 362,98 zł = 19,02 zł
Klasa V i pozostałe – 0,6661 ha x 168,83 zł = 112,46 zł
 
Czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT zostanie on doliczony do wysokości czynszu.
 
7.Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto  określonego w pkt 6.

8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 29.09.2022 r. do dnia 20.10.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
z up. I Zastępca Prezydenta Miasta
 
(-) Andrzej Kacperek
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
← powrót