Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 6 =
Link
8 + 6 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 17, jako działka nr 428/8 o pow. 15 m2. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00046323/0.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wnioskowana działka położona jest w terenie 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.
 
5. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na zieleń.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi 14,25 zł + podatek VAT wg obowiązującej stawki (obecnie 23%) tj. łącznie 17,53 zł brutto rocznie.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt 6.
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2022 r. do dnia 17.10.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
(-) Krzysztof Chojniak
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
← powrót