Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 356
 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 z dnia 29 września 2022 r.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
 
1. Nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka numer 94/1 w obrębie 20 o powierzchni 0,0134 ha.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/000073923/4.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski i znajduje się w użytkowaniu wieczystym do dnia 25.02.2073 r.
 
3. Działka numer 94/1 stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową o kształcie wydłużonego prostokąta, o szerokości niecałe 3 m. Graniczy bezpośrednio z zabudowaną działką nr 92, stanowiącą własność użytkowników wieczystych. Aktualnie wykorzystywana jest jako teren podwórza przy działce nr 92. Na działce znajduje się infrastruktura techniczna w postaci odcinka przewodu elektroenergetycznego niskiego napięcia oznaczonego eN.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Bugajskiej - poprzez istniejący na sąsiedniej działce zjazd.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:  M. Curie – Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz.U. Woj. Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r. poz. 332)  działka numer 94/1 obręb 20 znajduje się w jednostce urbanistycznej 3MN/U – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
 
5. Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego w oparciu o art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałę Nr XXXV/518/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – użytkownikom wieczystym tych nieruchomości.
 
6. Cena nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej oznaczonej jako działka nr 94/1 w obrębie 20 jako przedmiotu pawa własności wynosi: 36.000,00 zł. Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego, która została określona na kwotę 17.606,00 zł.
Cena zbycia nieruchomości po zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości wartości wynosi: 18.394,00 zł.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
7. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia  umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Sprzedaż działki odbywa się w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za ewentualnie nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Stabilizacja punktów granicznych nieruchomości nastąpić może na koszt jej nabywcy.
 
10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 30 września do dnia 21 października 2022 r.
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
11. Działka nr 94/1 położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej została nabyta przez Skarb Państwa na podstawie umowy sprzedaży zawartej Aktem notarialnym Rep. „A” Nr 3474/73 z dnia 27 czerwca 1973 r.  Następnie, decyzją Wojewody Łódzkiego RG.III.7724-4/2206/92 z dnia 24 lipca 1992 r., stwierdzono z mocy prawa nieodpłatne nabycie własności przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski.
Z uwagi na powyższe, przy zbywaniu działki objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) regulujący kwestie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
 
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Andrzej Kacperek
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

mapa - ul. Bugajska (Pobrań: 288)
← powrót