Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =
Wykaz nr 2 części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Załącznik do zarządzenia Nr 361 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 października 2022 r.
 

 
  1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
  2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków obrębu 24, jako działka nr 315/185 o łącznej powierzchni 0,5133 ha i objęta jest księgą wieczystą Nr PT1P/00050183/7.
  3. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U/Z – usługi z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu.
  4. Do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony 3 lat, przeznacza się część nieruchomości opisanej w pkt 1 i 2, pod pawilonami handlowo-usługowymi nr: 7 i 8, 26, 35, 38 i 39 o łącznej powierzchni 60 m2, usytuowanymi w zespole pawilonów na terenie targowiska przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
  5. Przedmiot dzierżawy zaznaczony został na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego wykazu.
  6. Miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy wynosi:
pawilony 7 i 8:                   2,67 zł/m2/m-c x 15 m2 = 40,05 zł netto,
pawilony 13 i 14:                2,67 zł/m2/m-c x 15 m2 = 40,05 zł netto,
pawilon 26:                       2,67 zł/m2/m-c x 7,5 m2 = 20,03 zł netto,
pawilon 35:                       2,67 zł/m2/m-c x 7,5 m2 = 20,03 zł netto,
pawilony 38 i 39:                2,67 zł/m2/m-c x 15 m2 = 40,05 zł netto,
Do czynszu dolicza się podatek VAT w stawce podstawowej obowiązującej w danym roku - obecnie w wysokości 23%.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zwiększeniu. Czynsz będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
  1. Czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  2. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umów, Dzierżawcy, zobowiązani będą do uiszczenia kaucji pieniężnych w wysokościach równych miesięcznym czynszom netto za grunt pod poszczególnymi pawilonami, określonym w pkt. 6 wykazu.
  3. Kaucje, o których mowa w pkt. 8 wykazu należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy.
  4. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od 7 listopada 2022 r. do 28 listopada 2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Andrzej Kacperek
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 
← powrót