Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 34c.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 34c.
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 34c. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 40, jako działka nr 8 o pow. 0,2097 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW/PT1P/00048097/0.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość jest częściowo zabudowana, a nakłady w postaci budynków stanowią własność osoby fizycznej.
 
4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działka nr 8 położona jest w terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej.
 
5. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr LIII/661/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
 
6.  Do dzierżawy na okres 10 lat przeznacza się działkę nr 8 obr. 40 o pow. 0,2097 ha zaznaczoną na załączniku graficznym do niniejszego wykazu, stanowiącą część nieruchomości opisanej w pkt 2 z przeznaczeniem do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
7. Czynsz dzierżawny wynosi  4.513,79 zł brutto rocznie.
Tereny do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 2097 m2 x 1,75 zł/m2 = 3.669,75 zł + 23% VAT = 4.513,79 zł brutto.
 
8. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt 7.
 
9. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2022 r. do dnia 17.10.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
(-) Krzysztof Chojniak
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót