Dzisiaj: Środa 26 stycznia 2022

Program ochrony środowiska

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =

Podstawą opracowania  „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”  jest art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami), który nakłada na Prezydenta Miasta obo-wiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, następnie uzyskania opinii Zarządu Województwa i uchwalenia przez Radę Miasta.
Pierwszy „Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego” na la-ta 2004-2007 został przyjęty uchwałą nr XXXVII/567/05 z dnia 1 czerwca 2005 r., a drugi na lata 2009-2012 uchwałą nr LI/829/10 z dnia 26 maja 2010 r.
„Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywa na lata 2016-2020” jest trzecią edycją poprzednich programów ochrony śro-dowiska  miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu re-gionalnym i lokalnym” opracowane przez Ministerstwo Środowiska oraz krajową i woje-wódzką politykę ekologiczną.
Określa on cele ekologiczne, priorytety, rodzaje i harmonogram działań proekologicz-nych oraz ustala środki niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne.
Poniżej do pobrania:
- UCHWAŁA NR XXVIII/532/12 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020"
- Załącznik do uchwały NR XXVIII/532/12 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

Załączniki artykułu

UCHWAŁA NR XXVIII/532/12 (pobrań: 5347)