Dzisiaj: Poniedziałek 30 listopada 2020

Program współpracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Uchwała Nr XIV/214/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815); oraz art. 5a  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, poz. 1570); po wymaganych konsultacjach, uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załączniki artykułu

Sprawozdanie za 2016 rok (pobrań: 3289)
Sprawozdanie za 2017 rok (pobrań: 2309)
Sprawozdanie za 2018 rok (pobrań: 1933)
Sprawozdanie za 2019 rok (pobrań: 725)